CMA – Cold Mix Asfalt

Asfaltové výrobky / Asfaltové tmely

Klasifikace, specifikace

Popis

Asfaltová směs na opravy vozovek pokládaná za studena
Použití: Na trvalé a okamžité opravy výtluků komunikací, mostů, propadlých překopů, kanalizačních vpustí a dalších ploch s asfaltovým, nebo betonovým povrchem. Hlavními výhodami použití je použitelnost od -12oC do +40oC, okamžité obnovení dopravy, odolnost proti solím, stabilita za vysokých teplot, okamžitá zpracovatelnost za studena, vysoká odolnost a trvanlivost.
Návod k použití: Z opravovaného povrchu je nutné odstranit volný na nespojený původní materiál, vodu, mastnotu a ostatní nečistoty. Do vyčištěné prohlubně se nanáší množství CMA s mírným navýšením pro zhutnění malým válcem, nebo vibrační desky. Na méně frekventovaných komunikacích je možné provést zhutnění lopatou, případně koly automobilu. Je zakázáno nahřívat přímým plamenem. Spotřeba: cca 25 kg na výtluk o průměru 1 m a houbce 2 cm.
Skladování: Skladuje se v krytých prostorách v dobře uzavřených obalech.
Doba použitelnosti je 1 rok od data plnění (je uvedeno na obalu).
Likvidace: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobků odkládejte na místě určeném obcí nebo předejte osobě s oprávněním k nakládání s odpady.

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

Dokumenty


© 2014 Paramo, a.s.