Tyto stránky používájí výhradně technické cookies, které nevyžadují souhlas návštěvníka, více info Zásady ochrany osobních údajů
PARAMO, a.s., člen skupiny ORLEN Unipetrol

Přerovská 560
530 06 Pardubice
IČ: 481 73 355
DIČ: CZ699000139

Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) jespolečnost PARAMO, a.s., IČ: 48173355, se sídlem Přerovská 560, 530 06 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B, vložka 992 (dále jen „PARAMO“ nebo „Správce“). Společnost PARAMO je součástí skupiny ORLEN Unipetrol.

PARAMO klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými právními předpisy.

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a společností PARAMO byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika.

PARAMO si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností PARAMO během Vašeho používání internetových stránek *.paramo.cz (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě níže uvedených skutečností: plnění smlouvy mezi Vámi a společností PARAMO; výkon právní povinnosti; oprávněný zájem společnosti PARAMO nebo některé ze společností patřících do skupiny ORLEN Unipetrol. Osobní údaje mohly být získány prostřednictvím Internetových stránek nebo například při koupi produktů od společnosti PARAMO či využití služeb společnosti PARAMO.

Účely zpracování osobních údajů

PARAMO je producentem procesních olejů, asfaltů a asfaltových výrobků. Při obchodní činnosti dochází ke zpracování osobních údajů a to především partnera (zákazník, dodavatel) jako fyzické osoby a dalších osob, zejména kontaktních a jiných osob na straně partnera jako právnické osoby.

Účelem zpracování osobních údajů je realizace a plnění smluvního vztahu, tj. dodání objednaného produktu, zajištění dopravy, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi partnerem a společností PARAMO a další smluvní závazky. Právní základ pro zpracování osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Kontaktní údaje fyzických osob, které zastupují partnera, jako právnickou osobu zpracováváme, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy s partnerem, a zpracování je založeno na společném oprávněném zájmu partnera a společnosti PARAMO na poskytování sjednaných služeb.

Vaše osobní údaje mohou být společností PARAMO zpracovávány zejména pro tyto účely:
 • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy anebo smlouvy o poskytování služeb);
 • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které PARAMO plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci);
 • Bezpečnost a ochrana (využívání kamerového systému v areálu společnosti za účelem zajištění bezpečnosti);
 • Komunikace s tazateli (kontaktování společnosti PARAMO prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem tazatelem);
 • Nábor zaměstnanců (realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních pozic).

Zpracovávané osobní údaje

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje PARAMO tyto údaje:
 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČ, případně RČ či datum narození, číslo dokladu totožnosti);
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, funkce);
 • Číslo bankovního účtu;
 • Provozní záznamy (smlouvy, zápisy ze schůzek, pokyny apod.);
 • Údaje o objednávce, dodávce, údaje o platbě;
 • Nezbytnou komunikaci mezi partnerem a PARAMO.

Plnění zákonných povinností v rámci účetní a daňové agendy

Účetní doklady, údaje o Vašich platbách a další informace vyžadované zákonem zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, tj. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Komunikace s tazateli

V případě, že kontaktujete PARAMO prostřednictvím emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR tj. případ, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které Správce sleduje, konkrétně zájem na rozvoji vztahů s návštěvníky internetových stránek v dané problematice, zefektivnění komunikace, prezentaci obchodního jména společnosti PARAMO a ochraně dobré pověsti.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje PARAMO tyto údaje:
 • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)
 • Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a společností PARAMO

Nábor zaměstnanců

Pokud se chcete stát členem týmu společnosti PARAMO a zašlete nám svůj životopis prostřednictvím odpovědního formuláře nebo jiným způsobem, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběrového řízení na Vámi zvolenou pracovní pozici. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR neboli zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy tj., váš zájem zúčastnit se výběrového řízení.

V případě, že se zúčastníte 1. kola výběrového řízení, můžete být požádán/a o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to za účelem ověření či získání referencí u předchozích zaměstnavatelů, z veřejných zdrojů a ve veřejných rejstřících právnických a fyzických osob z důvodu ověření pravdivosti Vámi poskytnutých informací a předcházení střetu zájmů s činností skupiny ORLEN Unipetrol.

Zasílání nabídek obdobných pracovních pozic

Pokud jste udělil/a společnosti PARAMO souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem evidování Vaší osoby jako zájemce o jiné vhodné pracovní místo v rámci skupiny ORLEN Unipetrol, budou Vaše osobní údaje zpracovávány k zasílání nabídek obdobných pracovních pozic. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR neboli Váš dobrovolný souhlas, který je možné kdykoliv odvolat.

Provozování kamerového systému s nepřetržitým záznamem v monitorovaných prostorách a objektech společnosti PARAMO

Prostory a objekty společnosti PARAMO jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti PARAMO nebo jiného subjektu (zejména ochrana majetku, zdraví, života a bezpečí osob nacházejících se v monitorovaných prostorách) na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Monitorované prostory jsou označeny piktogramem s dalšími informacemi.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje PARAMO tyto údaje:
 • Obrazový záznam fyzických osob
 • Registrační značka vozidla

Plnění pracovně-právního vztahu

Naši zaměstnanci jsou informováni o zpracování jejich osobních údajů individuálně.

Pořizování fotografií, audiovizuálního záznamu a online-přenosu v průběhu pořádané akce

PARAMO může pořizovat během pořádané akce fotografie a audiovizuální záznam zachycující dění na místě akce a přítomné účastníky. Správce může umístit pořízené fotografie a audiovizuální záznam na intranet a sociální sítě, v rámci nichž má zřízen uživatelský profil. Pokud si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, upozorněte na to fotografa nebo kameramana, případně můžete upozornit Správce, že si nepřejete, aby byly pořízené fotografie či audiovizuální záznamy publikovány, či jinak šířeny.

Z některých pořádaných akcí může být pořizován i online-přenos neboli živé vysílání, a to přes internetové stránky nebo sociální sítě, v rámci nichž má Správce zřízen uživatelský profil. Na tento typ přenosu jste upozorněni již v pozvánce na takovou akci.

V souvislosti s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů z akce je právním základem oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. propagace aktivit a dobročinnosti činěné pod záštitou Správce.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje PARAMO tyto údaje:
 • Fotografie a audiovizuální záznam

Předávání osobních údajů

Ve společnosti PARAMO jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto příjemců zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

K předání osobních údajů dochází vždy při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu soukromí. Podrobný seznam je k dispozici na vyžádání u Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Seznam kategorií příjemců osobních údajů:
 • Orgány státní správy: např. Finanční úřad, ČSSZ;
 • Pojišťovny;
 • Holdingová společnost ORLEN S.A. zajišťující IT podporu systému na zpracování osobních údajů;
 • Statistický úřad v anonymizované formě;
 • Poskytovatelé služeb jako například společnosti zajišťující ostrahu objektů, HR procesy, IT služby atd.;
 • Externí auditoři;
 • Společnosti patřící do skupiny ORLEN Unipetrol na základě SLA (Servis Level agreement).

Za určitých podmínek je společnost PARAMO pak oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Společnost PARAMO, jako člen skupiny ORLEN, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje mohou být uloženy na serverech v Polsku. PARAMO nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

Doba uchování osobních údajů

PARAMO zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí doby uchování společnost PARAMO osobní údaje zlikviduje.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:
Účel zpracování Doba uchování
Plnění smluvního vztahu po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Účetní a daňové účely po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Plnění ostatních zákonných povinností po dobu stanovenou příslušnými zákony (maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu)
Komunikace s tazateli po dobu 1 roku od ukončení vzájemné interakce s tazatelem
Nábor zaměstnanců po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici
Obrazový záznam maximálně po dobu 30 dní u obrazového záznamu, který byl pořízen kamerovým systémem při monitorování prostorů společnosti PARAMO
Pro více informací ohledně doby uchování můžete kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje naleznete v úvodu těchto zásad.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě Vaší žádosti právo na poskytnutí informací a na poskytnutí kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti bude společnost PARAMO oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

2. Právo na opravu

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, kontaktujte nás a my je opravíme. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Pokud již osobní údaje nejsou nezbytné k zajištění stanoveného účelu, nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním, na Vaši žádost tyto osobní údaje vymažeme. V některých případech je však Vaše právo omezeno. Například osobní údaje, které zpracováváme na základě našich zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt. Nebo v případě osobních údajů souvisejících s poskytováním služeb nelze tyto vymazat před uplynutím lhůt k případnému uplatnění souvisejících nároků (náhrada škody, reklamace atd.).

4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování pokud:
 • osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné;
 • zpracování je nezákonné;
 • osobní údaje již nejsou potřeba, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku;
 • podal/a jste námitku proti zpracování.
Po dobu omezení budou Vaše osobní údaje u nás pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací. O případném ukončení omezení budete informováni.

5. Právo podat námitku

Proti zpracování, založeném na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing, můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím Vámi zvoleného kontaktu.

6. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že chcete, aby společnost PARAMO Vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost osobních údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, PARAMO nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás se svojí žádostí prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů uvedených výše.

8. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování

Automatizované rozhodování včetně profilování v rámci naší činnosti nevyužíváme.

9. Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte právo obrátit se s Vaší odůvodněnou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika. PARAMO si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Soubory Cookies

Co jsou cookies?

Pro účely těchto zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje.

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči nebo mobilní aplikaci, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

K jakému účelu slouží?

Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a mobilní aplikace a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:
 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce anebo aplikaci, dále k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem.

Musím udělit souhlas s cookies?

PARAMO používá výhradně technické cookies, které nevyžadují souhlas návštěvníků stránek. V rámci těchto stránek nejsou používány žádné marketingové, analytické, statistické či jiné netechnické cookies.

Jméno Účel Vypršení
TS# Slouží k zajištění bezpečnosti webových stránek a k odhalování podvodů Session
f5avraaaaaaaaaaaaaaaa_session_ Slouží k zajištění bezpečnosti webových stránek a k odhalování podvodů Session

Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady ochrany osobních údajů bude společnost PARAMO příležitostně aktualizovat, aby postihovaly vývoj postupů a služeb společnosti PARAMO. V případě provedení změn těchto zásad bude upraveno datum aktualizace v jeho zápatí. Budou-li provedeny jakékoli významné změny ve způsobu shromažďování, využití či sdílení osobních údajů, budete na tento fakt upozorněni formou výrazného oznámení přímo na webu.

Doporučujeme, abyste si tuto stránku příležitostně prohlédli a měli tak o případných změnách Zásad ochrany osobních údajů přehled.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány dne 12. 12. 2022.